Disclaimer

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met deze disclaimer.

Mobiele TV NL heeft met de grootst mogelijk zorg en aandacht deze internetsite samengesteld. Alhoewel Mobiele TV NL daarbij heeft getracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen aan te bieden, kan zij niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de op of via deze internetsite aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor de gebruiker dient door de gebruiker altijd op juistheid te worden geverifieerd. Beslissingen van de gebruiker op basis van informatie op deze site zijn voor zijn eigen rekening en risico.

Mobiele TV NL is niet verantwoordelijk voor bijdragen van derden op de internetsite, zoals deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten. Mobiele TV NL is gerechtigd deze informatie van derden onmiddellijk van haar internetsite te verwijderen. Het aanbieden op de internetsite van hyperlinks naar internetsites van derden betekent niet dat Mobiele TV NL de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor risico van de gebruiker.

Mobiele TV NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (zoals directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade) die in enig opzicht voortvloeit uit of verband houdt met
1. het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de sites gevraagde diensten, of
2. de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, daaronder mede verstaan informatie van derden en hyperlinks naar sites van derden.

Op deze internetsite en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.