Privacy

Door middel van dit Privacy Statement informeert Mobiele TV Nederland je graag welke persoonsgegevens van je worden verwerkt en op welke wijze Mobiele TV Nederland daarmee omgaat. Dat geldt niet alleen ten aanzien van gegevens die worden verwerkt in het kader van door Mobiele TV Nederland aan jouw geleverde diensten, maar ook ten aanzien van persoonsgegevens die van jou worden verkregen bij het bezoeken van onze website.

Mobiele TV Nederland gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en handelt daarbij in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving die in het kader van de bescherming van jouw privacy van belang is. Dat is met name de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Gegevens van bezoekers


Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.mtvnl.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
 Mobiel TV Nederland zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.Cookies


Mobiele TV Nederland maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Mobiele TV Nederland de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.
 De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.
 Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

Vragen


Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Mobiele TV Nederland. De contactgegevens staan vermeld op de website.Disclaimer


Mobiele TV Nederland is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Mobiele TV Nederland.

 

Gegevens die door de klant verstrekt worden


Mobiele TV Nederland kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de bestelling.
 1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde.
 1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Mobiele TV Nederland denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.Gegevens verstrekken aan derden


Gegevens die door de klant aan Mobiele TV Nederland zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel: 
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging


De gegevens die de klant aan Mobiele TV Nederland verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.Aanpassing van klantgegevens


De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Mobiele TV Nederland kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Mobiele TV Nederland voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.